top of page

Lykkeligere børn

- vil vi alle gerne have!

Her følger et uddrag af bachelor-opgaven "Friluftsliv for bedre Familieliv - Naturen som ramme for pædagogisk arbejde med socialt udsatte familier", for at give lidt indsigt i tankerne bag den pædagogik, vi går ind for, og hvordan den virker...

Flow og arbejde med livskvalitet og lykke

Livskvalitetspædagogik fokuserer på samspillet mellem lykke, nydelse, læring og udvikling. Når voksne og børn oplever flow, kan de i processen blive yderligere motiveret for trivsel, udvikling og læring.

Psykologiprofessor Csikszentmihalyis flow-teori belyser nydelse, og særligt i den pædagogiske praksis i naturen er flow-teorien anvendelig, da dyrkelse af og bevidstheden om livsudfoldelse, hvor man glemmer sig selv, kan skabe udvikling, læring og trivsel. At skabe mulighed for flow-oplevelse i naturen er derfor oplagt som genvej til lykkefølelse.

Lykke hænger sammen med, hvordan vi handler og tænker. Lykkefølelsen kan endvidere indeholde et socialt aspekt, så vi ved at gøre noget for et andet menneske kan opnå lykke. På den måde hænger lykkefølelsen sammen med mellemmenneskelighed jf. Kajandi.

Muligvis hænger oplevelsen af lykke her sammen med, at man gør noget for andre eller glemmer sig selv til fordel for andre.

En pædagogisk aktivitet i naturen kan imidlertid ikke planlægges, så det er sikkert, de involverede oplever lykke og flow. Det afhænger af de subjektive vilkår. Men pædagogen kan prioritere aktiviteter, der erfaringsmæssigt giver mulighed for oplevelse af nydelse og lykke.

Her er det vigtigt at indsamle erfaringer fra de konkrete aktiviteter, der kan foregå i et bestemt geografisk område i forhold til den relevante målgruppe. Tilsvarende er det vigtigt at fokusere på aktiviteter, der ikke udfordrer deltagerne unødigt, hvis de ikke er vant til at være i det fri. Lykke kan godt opleves i forbindelse med positiv travlhed, forstået på den måde, at vi kan være beskæftiget med noget, så vi glemmer tid og sted, og derigennem oplever flow. Men en negativ travlhed kan derimod opstå, hvis drivkraften er angst eller utryghed. Det kan skabe indre uro eller gøre deltagerne stressede.

Tilrettelæggelse af naturoplevelser og Flow

I flow-oplevelse handler det således om at virkelyst og fordybelse går sammen i en højere enhed, så man opnår en tilstand af skærpet opmærksomhed og derved glemmer sig selv, sin omverden samt tid og sted. I tilrettelæggelsen af aktiviteter er det vigtigt at tage højde for, at flowtilstanden er en fordybelse, hvor sværhedsgraden af aktiviteten er afstemt med individets niveau, se figuren.
Csikszentmihalyi definerer otte kendetegn for en nydelses- og flow-oplevelse (Clausen 2010):

  1. Oplevelsen af nydelse indtræder, når man står med en opgave, man kan gennemføre

  2. Man må kunne koncentrere sig om det, man gør

  3. Man koncentrerer sig, fordi opgaven har klare mål og giver øjeblikkelig feedback

  4. Man handler med dybt engagement, så det fjerner frustrationer fra bevidstheden

  5. Nydelsesfulde oplevelser giver mennesker en vis kontrol over egne handlinger

  6. Bekymringer forsvinder for selvet

  7. Selvet opleves stærkere, når flow-oplevelsen er forbi

  8. Tidsfornemmelsen ændres

Kilde: Clausen, Sigrid Brogaard og Clausen, Peter: Pædagogik og livskvalitet, 1. udgave, 1. oplag. 2010 Hans Reitzels Forlag.

Sværhedsgraden af aktiviteten skal være afstemt med individets niveau for at fremme flow-tilstanden (Clausen 2010 s. 53)

Sværhedsgraden af aktiviteten skal være afstemt med individets niveau for at fremme flow-tilstanden (Clausen 2010 s. 53)

bottom of page